Categorieën

Onze competities

Als organisatie bieden we je verschillende wedstrijden op mountainbike gebied. Al onze wedstrijden zijn laagdrempelig van opzet en vallen onder de zogenaamde FUN klasse van de KNWU. Lol hebben staat voorop en er is slechts een startlicentie voor de KNWU voor nodig om mee te mogen doen. Ook met een NTFU lidmaatschap kun je dit jaar weer mee doen aan de wedstrijden. Ga voor meer informatie naar de pagina inschrijven. Ons aanbod bestaat op dit moment uit een wintercompetitie van maximaal 9 wedstrijden.

Leeftijdscategorie
seizoen 2023/2024

Het geboortejaar en gender is bepalend voor de categorie waarin je moet deelnemen.
De indeling voor onze wedstrijden wijkt af van de indeling zoals de KNWU die hanteert!

Wil je weten wanneer je kunt inrijden of wanneer jouw wedstrijd start? Kijk dan hier.

Jeugd
Categorie 1: Jongens geboren in 2014-2016
Categorie 2: Meisjes geboren in 2014-2016
Categorie 3: Jongens geboren in 2012-2013
Categorie 4: Meisjes geboren in 2012-2013
Categorie 5: Jongens geboren in 2010-2011
Categorie 6: Meisjes geboren in 2010-2011
Oudere jeugd en volwassenen
Categorie 7: Jongens geboren in 2008-2009
Categorie 8: Mannen geboren in 1995-2007
Categorie 9: Mannen geboren in 1985-1994
Categorie 10: Mannen geboren in 1975-1984
Categorie 11: Mannen geboren in 1974 of eerder
Categorie 12: Vrouwen geboren in 1995-2009
Categorie 13: Vrouwen geboren in 1994 of eerder

Deelnemers met beperking

Categorie G: Alle genders geboren in 2008 of eerder
Algemene voorwaarden en reglement
“11de Veluwse Wintercompetitie 2023/2024”

Dit reglement kent de volgende algemene termen en uitgangspunten:

 • De 11de Veluwse Wintercompetitie 2023/2024 bestaat uit een aantal MTB-wedstrijden die gehouden worden in Nederland, hierna te noemen “de competitie”. 
 • Een MTB-wedstrijd is het dagevenement waar verschillende categorieën op een uitgezet parcours zoveel mogelijk ronden binnen een bepaalde tijd afleggen, hierna te noemen “de wedstrijd”. 
 • Een wedstrijd wordt georganiseerd door één of meerdere MTB/ATB verenigingen die zijn aangesloten bij de KNWU en/of NTFU, hierna te noemen “de organiserende vereniging”. 
 • Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar moeten worden ingeschreven door een meerderjarige bevoegd ouder of vertegenwoordiger. 
 • De organiserende vereniging bepaalt of een deelnemer mag starten voor de wedstrijd. 
 • De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het wedstrijdverloop. Klachten of bezwaren met betrekking tot de wedstrijd in de breedste zin dienen bij de organiserende vereniging te worden neergelegd. 
 • Stichting MTB competitie (KvK 70767378) is een ondersteunende organisatie voor de organiserende verenigingen. Zij ondersteunt de organiserende vereniging met de tijdwaarneming, de inschrijvingen en de presentatie van de uitslagen.

Het reglement bestaat uit de volgende artikelen: 

 1. Het feit dat men inschrijft/deelneemt aan dit evenement houdt in dat de inschrijver/deelnemer bekend is met het reglement en elk artikel daarvan accepteert. Tevens verklaart deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de wedstrijd voldoende gezond is en dat hij/zij beschikt over een deugdelijke mountainbike. 
 2. Het dragen van een harde schaalhelm is verplicht. Indien geconstateerd wordt dat hier niet aan voldaan wordt, zal de beftreffende deelnemer uit de wedstrijd worden gehaald en niet in de uitslag worden opgenomen. 
 3. Een ieder die zich laat voortrekken door een ander of een voertuig, zal bij constatering hiervan uit de wedstrijd worden gehaald en niet in de uitslag worden opgenomen. 
 4. Indien de veiligheid in geding komt, is de organisatie gerechtigd betreffende deelnemer uit de wedstrijd te halen. Deze deelnemer zal niet in de uitslag worden opgenomen. 
 5. De deelnemer dient het stuurbordje op de juiste plaats te bevestigen. Indien dit niet op de juiste manier bevestigd is kan de deelnemer niet in de uitslag opgenomen worden. 
 6. Indien een deelnemer met een stuurbord rijdt van een andere deelnemer zonder toestemming van de organisatie wordt deze uit de wedstrijd worden gehaald en bij constatering uit de uitslag verwijderd of niet opgenomen. 
 7. De deelnemer mag niet rijden met wielen groter dan 29 inch, dit volgens de reglementen van de KNWU. 
 8. Het is de deelnemer verboden te rijden met een zogenaamd opzetstuur. Bij constatering hiervan wordt de deelnemer uit de uitslag verwijderd. 
 9. Van deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de route volgt. De deelnemer moet het gehele parkoers volgen, bij niet volgen en bij constatering hiervan wordt de deelnemer uit de wedstrijd worden gehaald en uit de uitslag verwijderd. 
 10. Indien deelnemer gebruik maakt van de openbare weg is hij/zij een gewone verkeersdeelnemer en dient hij/zij zich te houden aan de dan geldende wettelijke verkeersregels. 
 11. Deelnemer gedraagt zich volgens de regels van goed fatsoen en heeft respect voor overige deelnemers, de natuur en het milieu. 
 12. Deelnemer is zich volledig bewust van alle risico´s welke deelname met zich mee kan brengen. Hij/zij waakt over zijn eigen veiligheid en die van anderen. Indien de deelnemer uit de wedstrijd stapt dient hij/zij zich af te melden bij de organisatie. Dit kan bij de inschrijfbalie dan wel de jury. Dit opdat de organisatie op de hoogte is van welke deelnemers er nog onderweg zijn. 
 13. Deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen door of namens de organisatie gegeven opvolgen. Niet onverwijld opvolgen van de aanwijzingen door of namens de organisatie kan resulteren in uitsluiting van deelname aan de wedstrijden en leiden tot uitsluiting van verdere wedstrijden in de competitie. De deelnemer wordt in die situatie uit de wedstrijd worden gehaald en uit de einduitslag verwijderd. 
 14. Er kan door de organisatie langs de route Eerste Hulp verleend worden en er is EHBO aanwezig. 
 15. Vervallen 
 16. De organiserende verenigingen van de competitie en zijn medewerkers in de ruimste zin kunnen door de deelnemer en derden niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, materiële en immateriële schade, opgelopen of veroorzaakt tijdens dit evenement. De deelnemer neemt derhalve op eigen verantwoordelijkheid en risico deel en sluit elke aansprakelijkheid voor de organiserende vereniging en zijn medewerkers, in welke vorm dan ook, uit. 
 17. Betaalde voorinschrijvingen zijn definitief en komen, bij verhindering van deelname, uitsluiting van de wedstrijd en/of uitsluiting van de competitie door een of meerdere van de organiserende verenigingen niet voor restitutie in aanmerking. 
 18. Bij afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door extreem slecht weer, een epidemie of welke oorzaak dan ook, komen betaalde voorinschrijvingen en passe-partouts niet voor geheel of gedeeltelijke restitutie in aanmerking. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement al dan niet door overmacht afgelast moet worden. 
 19. Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen. 
 20. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zelf materiaal bij zich heeft om kleine reparaties te verrichten, (lekke band enz.). 
 21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding dit conform de reglementen van de KNWU. 
 22. De wedstijden zijn bij de KNWU en NTFU als FUNklasse wedstrijd (categorie 4) aangemeld. 
 23. Alleen rijders die zich vantevoren hebben aangemeld en geregistreerd voor de betreffende wedstrijd door zich te melden bij de inschrijfbalie worden in de uitslag opgenomen. 
 24. Deelnemers zijn verplicht om een stuurbord van de competitie bij de organisatie aan te schaffen tegen een vergoeding van € 5,00. Zonder stuurbord of met een ander stuurbord dan hiervoor aangegeven is deelname niet mogelijk. 
 25. Bij verlies, beschadiging of diefstal wordt geen duplicaat stuurbord uitgereikt. Er kan wel een nieuw stuurbord worden aangeschaft dat zal worden toegevoegd aan de deelnemer zodat deze wel deel blijft nemen in het algemeen klassement. Hiermee blijven de behaalde punten bij de deelnemer behouden. 
 26. De jury van een wedstrijd kan voorafgaan aan de wedstrijd beslissen dat een stuurbord niet voldoende goed zichtbaar of leesbaar is waardoor deelname met het betreffende stuurbord niet mogelijk is. 
 27. Bij een wedstrijd met elektronische tijdwaarneming is de deelnemer verantwoordelijk voor het controleren op een goed werking van de chip. Voorafgaand aan de wedstrijd vindt hiervoor een instructie plaats door de organisatie. Als de chip niet goed werkt kan bij de organisatie een vervangende chip worden gehaald. 
 28. Inrijden op het parcours buiten daartoe aangegeven tijdblokken is niet toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie. 
 29. Deelnemers dienen te beschikken over een wedstrijd-, start- of daglicentie van de KNWU dan wel het juiste lidmaatschap bij de NTFU. Indien deelnemers hier niet over beschikken mogen ze niet meedoen met de wedstrijd. De deelnemer dient te beschikken over een geldig bewijs van inschrijving hiervan. 
 30. Deelname staat vrij ongeacht soort fiets (CX, 26, 27.5 of 29 inch of 650B MTB, SS). De fiets mag niet voorzien zijn van elektrische of andere hulpmiddelen, anders dan de deelnemer, die de voorstuwing ondersteunt of verzorgt. 
 31. Er wordt gereden voor een eindklassement. Hierbij dient men aan tenminste 5 wedstrijden van de competitie deel te nemen om in aanmerking te komen voor een eindklassering in de eigen categorie. De beste 5 resultaten van de competitie tellen mee voor de einduitslag. Ook het rijden van losse wedstrijden is mogelijk, alleen bij minder dan 5 deelnames wordt men niet opgenomen in de eindrangschikking van het eindklassement. 
 32. Deelnemers zijn verplicht voor iedere wedstrijd bij de registratiebalie aan te melden. 
 33. Bij de inschrijvingen en aanmelding op de wedstrijddagen dienen rijders hun KNWU dan wel NTFU digitale lidmaatschapsbewijs tonen.   
 34. Indien het aantal deelnemers hiertoe aanleiding geeft, kan de organisatie in samenspraak met de betrokken wedstrijdleider/jury besluiten een maximum te stellen aan het aantal deelnemers per categorie. 
 35. De categorieën 1 tot en met 6, krijgen bij elke wedstrijd een prijsuitreiking met een podium ceremonie voor de nummers 1 tot en met 5 in de daguitslag. 
 36. Wedstrijden kennen een duur van een vantevoren afgesproken aantal minuten plus een laatste ronde. Voor de categorieën 7 en hoger is dit 50. Voor de categorieën 1 tot en met 6 gelden afwijkende tijden. De jury geeft de snelste renner de rondebel waarna er nog een ronde wordt gereden. 
 37. Bij elke wedstrijd bij de jeugdcategorieën 1 tot en met 6 worden bij de startvakken de renners 1 voor 1 naar voren geroepen middels loting. Bijvoorbeeld: als de jury het getal 3 trekt mogen alle renners welk startnummer eindigt op een 3, een plekje zoeken in het startvak. Zo voorkomen we gedrang voor de wedstrijd in het startvak. 
 38. Bij de categorieën 7 en hoger, leeftijdsgroep vanaf 15 jaar wordt per categorie opgesteld. De organiserende vereniging maakt hiertoe startvakken. Daarbij is er geen loting en geen apart vak voor de leiders van een categorie in het tussenklassement.