Reglement Veluwse MTB Competitie

Algemene voorwaarden en reglement “7de editie Veluwse Wintercompetitie 2018-2019”

(Klik hier voor download in PDF-formaat)

De Veluwse Wintercompetitie is een initiatief van stichting MTB Competitie (KvK 70767378). Meer informatie kun je vinden op mtb-competitie.nl.

Dit reglement kent de volgende algemene termen en uitgangspunten:

-  De 7de editie Veluwse Wintercompetitie 2018-2019 bestaat uit een aantal MTB-wedstrijden die gehouden worden in Nederland. Hierna te noemen “de competitie”.

-  Een MTB-wedstrijd is het dagevenement waar verschillende categorieën op een uitgezet parcours zoveel mogelijk ronden binnen een bepaalde tijd afleggen, hierna te noemen “de wedstrijd”.

-  Een wedstrijd wordt georganiseerd door één of meerdere MTB/ATB verenigingen die zijn aangesloten bij de KNWU en/of NTFU, hierna te noemen “de organiserende vereniging”.

-  Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar moeten worden ingeschreven door een meerderjarige bevoegd ouder of vertegenwoordiger.

-  De organiserende vereniging bepaalt of een deelnemer mag starten voor de wedstrijd.

-  De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het wedstrijdverloop. Klachten of bezwaren met betrekking tot de wedstrijd in de breedste zin dienen bij de organiserende vereniging te worden neergelegd.

-  Stichting MTB Competitie is een ondersteunende organisatie voor de organiserende verenigingen. Zij ondersteunen de organiserende vereniging bij de inschrijvingen, de tijdwaarneming en de presentatie van de uitslagen. De organiserende vereniging blijft verantwoordelijk voor deze zaken.

Het reglement bestaat uit de volgende artikelen:

1. Het feit dat men inschrijft/deelneemt aan dit evenement houdt in dat de inschrijver/deelnemer bekend is met het reglement en elk artikel daarvan accepteert. Tevens verklaart deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de wedstrijd voldoende gezond is en dat hij/zij beschikt over een deugdelijke mountainbike.

2. Het dragen van een harde schaalhelm is verplicht. Indien geconstateerd wordt dat hier niet aan voldaan wordt, zal de beftreffende deelnemer uit de wedstrijd worden gehaald en niet in de uitslag worden opgenomen.

3. Eenieder die zich laat voorttrekken door een ander of een voertuig, zal bij constatering hiervan uit de wedstrijd worden gehaald en niet in de uitslag worden opgenomen.

4. Indien de veiligheid in geding komt, is de organisatie gerechtigd betreffende deelnemer uit de wedstrijd te halen. Deze deelnemer zal niet in de uitslag worden opgenomen.

5. De deelnemer dient het stuurbordje op de juiste plaats aan de voorkant van de fiets te bevestigen. Indien dit niet op de juiste manier bevestigd is, kan de deelnemer niet in de uitslag worden opgenomen.

6. Indien een deelnemer met een stuurbord rijdt van een andere deelnemer zonder toestemming van de organisatie wordt de deelnemer bij constatering hiervan uit de wedstrijd gehaald en niet in de uitslag opgenomen.

7. De deelnemer mag niet rijden met wielen groter dan 29 inch, dit volgens de reglementen van de KNWU.

8. Het is de deelnemer verboden te rijden met een zogenaamd opzetstuur. Bij constatering hiervan wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald en niet in de uitslag opgenomen.

9. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij de route volgt. De deelnemer moet het gehele parkoers volgen. Bij het niet volgen en bij constatering hiervan wordt de deelnemer uit de wedstrijd gehaald en niet in de uitslag opgenomen..

10. Indien de deelnemer gebruik maakt van de openbare weg is hij/zij een gewone verkeersdeelnemer en dient hij/zij zich te houden aan de dan geldende wettelijke verkeersregels.

11. De deelnemer gedraagt zich volgens de regels van goed fatsoen en heeft respect voor overige weggebruikers, voor de natuur en het milieu.

12. De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico´s welke deelname met zich mee kan brengen. Hij/zij waakt over zijn eigen veiligheid en die van anderen. Indien de deelnemer uit de wedstrijd stapt dient hij/zij zich af te melden bij deorganisatie. Dit kan bij de inschrijfbalie dan wel de jury. Dit opdat de organisatie op de hoogte is van welke deelnemers zich nog op het parcours bevinden.

13. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen door of namens de organisatie gegeven opvolgen. Niet onverwijld opvolgen van de aanwijzingen door of namens de organisatie kan resulteren in uitsluiting van deelname aan de wedstrijden en leiden tot uitsluiting van verdere wedstrijden in de competitie. De deelnemer wordt in die situatie uit de wedstrijd gehaald en niet in de uitslag opgenomen.

14. Er kan door de organisatie langs de route Eerste Hulp verleend worden en er is EHBO aanwezig.

15. De organiserende verenigingen van de competitie en zijn medewerkers in de ruimste zin kunnen door de deelnemer en derden niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, materiële en immateriële schade, opgelopen of veroorzaakt tijdens dit evenement. De deelnemer neemt derhalve op eigen verantwoordelijkheid en risico deel en sluit elke aansprakelijkheid voor de organiserende vereniging en zijn medewerkers, in welke vorm dan ook, uit.

16. Betaalde voorinschrijvingen zijn definitief en komen, bij verhindering van deelname, uitsluiting van de wedstrijd en/of uitsluiting van de competitie door één of meerdere van de organiserende verenigingen, niet voor restitutie in aanmerking.

17. Bij afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door extreem slecht weer, een epidemie of welke oorzaak dan ook, komen betaalde voorinschrijvingen en passe-partouts niet voor geheel of gedeeltelijke restitutie in aanmerking. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.

18. Deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

19. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij zelf materiaal bij zich heeft om kleine reparaties te verrichten (lekke band enz.).

20. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding conform de reglementen van de KNWU.

21. De wedstijden zijn bij de KNWU als FUN-klasse wedstrijd (categorie 4) aangemeld. In beginsel geldt een afdracht van € 5,- per wedstrijd. Houders van een basislidmaatschap of wedstrijdlicentie bij de KNWU dan wel de NTFU hoeven deze afdracht niet te doen.

22. Alleen deelnemers die zich van te voren hebben aangemeld en geregistreerd voor de betreffende wedstrijd door zich te melden bij de inschrijfbalie worden in de uitslag opgenomen.

23. Deelnemers zijn verplicht om een stuurbord van de competitie voor het betreffende seizoen bij de organisatie aan te schaffen tegen een vergoeding van € 5,00. Zonder stuurbord of met een ander stuurbord dan hiervoor aangegeven, is deelname niet toegestaan.

24. Bij verlies, beschadiging of diefstal wordt geen duplicaat stuurbord uitgereikt. Er kan wel een nieuw stuurbord worden aangeschaft dat zal worden toegevoegd aan de deelnemer zodat deze wel deel blijft nemen in het algemeen klassement. Hierbij blijven de reeds behaalde punten bij de deelnemer behouden.

25. De jury kan voorafgaan aan de wedstrijd beslissen dat een stuurbord niet voldoende goed zichtbaar of leesbaar is waardoor deelname met het betreffende stuurbord niet mogelijk is.

26. Bij een wedstrijd met elektronische tijdwaarneming is de deelnemer verantwoordelijk voor het controleren op een goede werking van de chip. Voorafgaand aan de wedstrijd vindt hiervoor een instructie plaats door de organisatie. Als de chip niet goed werkt kan bij de organisatie een vervangende chip worden gehaald.

27. Inrijden op het parcours buiten de aangegeven tijdblokken is niet toegestaan en kan leiden tot diskwalificatie.

28. Deelnemers dienen te beschikken over een basislicentie of een daglicentie van de KNWU dan wel de NTFU. Indien deelnemers hier niet over beschikken mogen ze niet meedoen met de wedstrijd. De deelnemer dient tevens te beschikken over een geldig bewijs van inschrijving hiervan.

29. Deelname staat vrij ongeacht soort fiets (CX, 26, 27.5 of 29 inch of 650B MTB, SS). De fiets mag niet voorzien zijn van elektrische of andere hulpmiddelen, anders dan de deelnemer, die de voorstuwing ondersteunt of verzorgt.

30. Er wordt gereden voor een eindklassement. Hierbij dient men aan tenminste 5 wedstrijden van de competitie deel te nemen om in aanmerking te komen voor een eindklassering in de eigen categorie. De beste 5 resultaten tellen mee voor de einduitslag. Ook het rijden van losse wedstrijden is mogelijk, alleen bij minder dan 5 deelnames wordt men niet opgenomen in de eindrangschikking.

31. Deelnemers zijn verplicht zich voor iedere wedstrijd bij de registratiebalie aan te melden. Dit met uitzondering van de eerste wedstrijd. Bij deze wedstrijd is er geen registratiebalie. Wel is een voorinschrijfbalie waar deelnemers die zich hebben ingeschreven via internet worden geholpen voor het verstrekken van startnummer en registratie.

32. Bij de inschrijvingen en aanmelding op de wedstrijddagen dienen de deelnemers hun KNWU of NTFU lidmaatschapspas of digitale lidmaatschapsbewijs te tonen. Indien ze deze niet hebben, volstaat een bewijs van inschrijving bij de KNWU voor minimaal een basislicentie (b.v. bevestigingsmail). Degene die een KNWU basislicentie via de voorinschrijvingen dan wel daglicentie aanschaffen hoeven geen bewijs te tonen.

33. Indien het aantal deelnemers hiertoe aanleiding geeft, kan de organisatie in samenspraak met de betrokken wedstrijdleider/jury besluiten een maximum te stellen aan het aantal deelnemers per categorie.

34. De jeugd t/m 14 jaar, wat betreft de categorieën 1 t/m 6, krijgen bij elke wedstrijd een prijsuitreiking met een podiumceremonie. Welke plekken in de uitslag van de wedstrijd een prijs krijgen wordt bepaald door de organiserende vereniging en wordt voorafgaand aan de wedstrijd bekend gemaakt.

35. Wedstrijden kennen een duur van een van te voren afgesproken aantal minuten plus een laatste ronde. Voor de categorieën 7 en hoger is dit 50. Voor de categorieën 1 tot en met 6 gelden afwijkende tijden. De jury geeft de snelste deelnemer de rondebel, waarna er nog een ronde wordt gereden. Alle overige deelnemers krijgen hierna ook de bel voor de laatste ronde.

36. Bij elke wedstrijd voor de jeugdcategorieën 1 t/m 6 worden bij het startvak de deelnemers één voor één naar voren geroepen middels loting. Bijvoorbeeld: als de jury het getal 3 trekt mogen alle deelnemers met een startnummer eindigend op een 3 een plekje zoeken in het startvak. Zo voorkomen we gedrang voor de wedstrijd bij het startvak.

37. Bij de categorieën 7 en hoger, leeftijdsgroep vanaf 15 jaar, wordt per categorie opgesteld. De organiserende vereniging maakt hiertoe startvakken. Daarbij is er geen loting en geen apart vak voor de leiders van een categorie in het tussenklassement.