Privacybeleid Stichting MTB Competitie

Klik hier voor download in PDF-formaat.

Dit is de privacyverklaring van Stichting MTB Competitie, statutair gevestigd te Zutphen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70767378, hierna te noemen "de stichting".

De stichting verzorgt onder meer de administratie voor een aantal MTB/ATB-verenigingen van de deelnemers van een competitie. Zo ondersteunt de stichting o.a. de Veluwse MTB Competitie. Vanuit deze hoedanigheid verzamelt en bewaart de stichting persoonsgegevens.

Onder de competitie wordt verstaan een wedstrijd of serie van wedstrijden.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@mtb-competitie.nl 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers naast de verzamelende en bewarende partij de stichting

Inschrijven van verzoek tot deelname aan een competitie, deelnemer

-   Voorletters
-   Achternaam
-   Adres
-   Geboortedatum
-   Geslacht
-   Telefoonnummer
-   Telefoonnummer contactpersoon in nood
-   E-mail adres
-   NTFU nummer
-   KNWU nummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de betreffende competitie en 4 maanden na afloop van de competitie

Organiserende vereniging wedstrijd

Gegevens ouder dan wel wettelijke verzorger bij deelnemers jonger dan 16 jaar zijn op moment van inschrijven

-   Voorletters
-   Achternaam
-   Adres
-   Geboortedatum
-   Geslacht
-   Telefoonnummer

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de betreffende competitie en 4 maanden na afloop van de competitie

Organiserende vereniging wedstrijd

Aanmelding bij KNWU

-   Voorletters
-   Achternaam
-   Adres
-   Geboortedatum
-   Geslacht
-   Telefoonnummer
-   E-mail adres

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de betreffende competitie en 4 maanden na afloop van de competitie

KNWU

Contact bij calamiteiten

-   Telefoonnummer contactpersoon in nood

Vitaal belang

Gedurende de betreffende competitie en 4 maanden na afloop van de competitie

Organiserende vereniging wedstrijd

Administratie

-   Voorletters
-   Achternaam
-   Bankgegevens
-   Betaalgegevens

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de betreffende competitie en 4 maanden na afloop van de competitie

 

Beeldmateriaal

-   Foto’s
-   Video’s

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken en de persoon herkenbaar in beeld is

Organiserende vereniging wedstrijd

Beheerder van de website

 

 

Versturen digitale berichten

-   Voorletters
-   Achternaam
-   E-mail adres

Toestemming

Zolang de toestemming niet is ingetrokken

Beheerder van de website

Verwerken en publiceren van resultaten van wedstrijden

-   Voornaam
-   Voorletters
-   Achternaam
-   Geboortejaar
-   Geslacht
-   Tijden, posities van wedstrijden

Toestemming

Onbeperkt

Organiserende vereniging(en), Social Media waaronder onder andere Facebook, (plaatselijke) media

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de stichting met u heeft, tenzij de stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens zijn alle medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens door de sichting op de hoogte gesteld van deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op computers met een beveiligde toegang. De papieren documenten waarop persoonsgegevens staan, zijn opgeslagen achter slot en grendel.

Direct marketing

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden, direct marketing of ter beschikking gesteld aan derden, anders dan bovenvermeld gebruik (zie tabel op vorige bladzijde).

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst deel te nemen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Voor een competitie houden we een leeftijd van jonger dan 16 jaar aan op moment van inschrijven.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites en andere mediamiddelen die de stichting publiceert. Andere websites en mediamiddelen kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites en mediamiddelen altijd de betreffende privacyverklaring van die websites en mediamiddelen te raadplegen. Wijziging van het privacy-beleid De stichting past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De stichting raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de stichting er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: secretaris Stichting MTB Competitie

E-mail: info@mtb-competitie.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.